Szukaj
Close this search box.
Odszukaj RABATY DO -50% w poszczególnych kategoriach: -by, bonbon lulu oraz one classic.

polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, dokładamy wszelkiej staranności aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Stosowane przez nas środki techniczne i rozwiązania organizacyjne pozwalają na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, a używane zabezpieczenia pomagają nam chronić dane osobowe przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności Sklepu Internetowego, która zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz związanych z tym obowiązków i uprawnień jakie przysługują Klientom.

Wyrazy i wyrażenia pisane w Polityce Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie www.kindaj.com

Administratorem danych osobowych jest spółka ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek) NIP 5492452459, REGON 381351158 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000749408 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail – formularz

Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także, jako „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych.
Podstawa przetwarzania danych osobowych:
·     zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży oraz realizacja umowy o świadczenie usług w Sklepie Internetowym lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zwarcia, a także związanych z tym ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
·     realizacja obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODOD);
·     zgoda Klienta wyrażona w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
·     prawnie uzasadniony interes administratora np. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub innych usług dostępnych w ramach Sklepu. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie Umowy sprzedaży oraz skorzystanie z innych funkcjonalności/usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

W związku z korzystaniem przez Klientów z usług Sklepu Internetowego przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
·      Dane identyfikacyjne: (imię i nazwisko);
·      Dane kontaktowe: (adres e-mail, numer telefonu);
·      Dane adresowe i rozliczeniowe: (adres dostawy, adres pocztowy, nr rachunku bankowego);
·      W przypadku firmy: nazwa firmy, numer NIP, numer REGON; numer KRS
·      Dane logowania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach promocji naszych produktów i usług oraz korzystania z usługi newsletter (marketing) lub subskrypcji podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Klienta zgoda.
W celach marketingowych lub udziału w programach promocyjnych czy subskrypcji możemy przetwarzać takie dane osobowe jak adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest udzielona przez Klienta wcześniej zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak może wiązać się z niemożnością skorzystania z orgaznizowanych przez Sklep internetowy akcji promocyjnych i rabatów.

W zależności od rodzaju podjętych przez Klienta działań na stronie internetowej Sklepu, możemy przetwarzać dane osobowe we wskazanych celach:
·     realizacja Zamówień i Umowy sprzedaży;
·     świadczenie usług i funkcjonalności udostępnionych na stronie Sklepu;
·     utworzenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowym;
·     marketing bezpośredni;
·     obsługa Klienta i kontakt z Klientem;
·     przesyłanie Newslettera;
·     realizacja konkursów w Sklepie internetowym;
·     realizacja systemu poleceń, subskrypcji;
·     ochrona, bezpieczeństwo, rozstrzyganie sporów;
·     realizacja obowiązków prawnych administratora.

Sprzedawca działając jako administrator przetwarza dane osobowe głównie dla własnych celów, co oznacza, że sam określa wskazane powyżej cele i środki przetwarzania danych osobowych.
Sprzedawca może powierzać lub udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom trzecim zobowiązanym do przestrzegania wszelkich zasad ochrony danych osobowych wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży, korzystania z usług na stronie Sprzedawcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
Zgodnie z powyższym, Sprzedawca może przekazać dane osobowe następującym podmiotom:
·     firmom świadczącym usługi kurierskie w celu dostarczenia zamówionych Produktów, realizacji reklamacji;
·     firmom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności na podstawie złożonego Zamówienia;
·     operatorom narzędzi informatycznych, operatorom usług chmurowych, hostingodawcom w celu sprawnego i niezakłóconego działania Sklepu oraz strony internetowej www.kindaj.com;
·     podmiotom prawnym, finansowym, organom publicznym w celu przetwarzania dokumentacji, reprezentowania w postępowaniach sądowych, egzekucji wierzytelności lub dla innych celów wynikających z ustawowych praw i obowiązków;
·     podmiotom współpracującym na podstawie umów celem wspierania działalności Sprzedawcy;
·     podmiotom zapewniającym usługi marketingowe, usługi statystyczne.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest różny i zależy od zakresu danych i celów przetwarzania danych osobowych.
Przede wszystkim dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji Zamówienia i wykonywania zawartej Umowy sprzedaży lub realizacji dostępnych na stronie usług, jak również przez czas niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Poniżej przedstawiamy kryteria, w oparciu, o które ustalany jest okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
· przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe);
· okres przez jaki wykonywane są przez administratora obowiązki i uprawnienia związane z zawartą z Klientem Umową sprzedaży czy świadczoną usługą;
· okres, który jest niezbędny do zabezpieczenia obrony interesów administratora przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń przez administratora, w tym w szczególności przez okres do upływu przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
· pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych,  w tym przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz do celów promocji i marketingu przez okres 10 lat.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Klienta zgody są przechowywane do chwili jej odwołania.
Dane osobowe związane z plikami cookies przetwarzane są przez okres zależny od specyfikacji technicznych urządzania służącego do korzystania ze Sklepu Internetowego, jednakże co do zasady dane te będą przechowywane do chwili usunięcia tych plików z urządzenia. Usunięcie plików cookies nie zawsze jednak prowadzi do usunięcia danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, dlatego też przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.
Okres przechowywania danych osobowych może ulec przedłużeniu ze względu na przepisy prawa, powodujące konieczność ich przechowywania przez nas, jako administratora przez okres dłuższy. Jednocześnie, w każdym z wyżej wymienionych przypadków przechowywania danych osobowych decyduje termin dłuższy.

Stosujemy adekwatne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych Klientów przed ich utraceniem i zniszczeniem, a także przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed ich niepożądaną zmianą czy modyfikacją. Wśród zabezpieczeń stosujemy szyfrowane połączenia potwierdzone certyfikatem SSL.

W ramach działania Sklepu Internetowego możemy wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu personalizacji treści i ofert do potrzeb Klienta, dla celów statycznych m.in. monitorowania odwiedzin witryny. Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które niosłoby skutki prawne dla użytkownika.

Klientowi przysługuje:
·     prawo dostępu do danych osobowych:
Klient ma prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych m.in. w zakresie jakie dane są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres i komu są przekazywane;
·     prawo do sprostowania danych osobowych:
w sytuacji kiedy dane osobowe są nieprawidłowe, niepełne można żądać ich sprostowania;
·     prawo do usunięcia danych osobowych:
w określonych przypadkach można skorzystać z prawa usunięcia danych osobowych, jednakże nie dotyczy to danych, które są niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży lub innych usług czy funkcjonalności dostępnych na stronie www.kindaj.com, ich obowiązek przechowywania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
·     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
w określonych przypadkach można skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych aby nie stanowiły przedmiotu dalszego przetwarzania;
·     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
osoba, której dane osobowe dotyczą może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w tym również profilowanie, a także w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie w tym zakresie;
·     prawo do wniesienia skargi:
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl;
·     ponadto, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym zaznaczyć należy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o skontaktowanie się z nami w tym celu. Dane kontaktowe: adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek; e-mail: formularz

Nasz Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to inaczej niewielkie pliki tekstowo-numeryczne wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zawierają one informacje możliwe do odczytania przez podmiot je gromadzący, którym w tym przypadku jest administrator.
Pliki cookies same w sobie nie zawierają informacji, które mogą być uznane za dane osobowe, bowiem nie pozwalają na identyfikację tożsamości osób, które je generują. Niemniej jednak, niektóre z informacji zawartych w plikach cookies, w połączeniu z posiadanymi przez nas informacjami, uzyskanymi w związku z m.in. rejestracją w Sklepie internetowym lub przy składaniu Zamówienia, mogą pozwalać na identyfikacje danej osoby i wówczas być uznane za dane osobowe. W stosunku do tych informacji zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies:
·     są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
·     umożliwiają korzystanie z wszystkich funkcjonalności Sklepu;
·     pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika, dzięki czemu możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania i nie trzeba każdorazowo wpisywać ich w oknie logowania czy dodanych uprzednio produktów do koszyka;
·     nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
W naszym Sklepie pliki cookies mogą być wykorzystywane są w następujących celach:
·     udostępniania funkcjonalności Sklepu;
·     zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika;
·     zapamiętywania informacji o danych logowania;
·     marketingowym, statystycznym.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Firefox, Chrome, Safri, Interet Explorer). Zastrzegamy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu lub ograniczyć funkcjonalność Sklepu internetowego. Brak zgody na korzystanie z plików cookies powinno wiązać się z opuszczeniem strony internetowej Sklepu.


Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana w dniu 14 kwietnia 2021r.