Szukaj
Close this search box.
Odszukaj RABATY DO -50% w poszczególnych kategoriach: -by, bonbon lulu oraz one classic.

regulamin

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy działający pod adresem www.kindaj.com jest spółka ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek) NIP 5492452459, REGON 381351158 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000749408 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub dokonał Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Użytkownik – oznacza osobę, w tym również Klienta, która dokonała rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

4. Polityka Prywatności – zbiór informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej Sklepu;

5. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie Zamówień oraz świadczenie Usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego.

6. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem www.kindaj.com, za pośrednictwem którego można m.in. dokonywać Zamówień;

7. Sprzedawca – spółka ebiton24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek) NIP 5492452459, REGON 381351158 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000749408 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie;

9. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz.: 8:00 – 16:00;

11. Produkt – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu;

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Produktów, sposób zapłaty, sposób dostawy.

13. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-booki).

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów klientom, uiszczania zapłaty za zakupione Produkty przez klientów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady przeprowadzania reklamacji zakupionego Produktu.

2. Adres pocztowy Sprzedawcy: ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek);

3. Obsługa Sklepu Internetowego dostępna jest dla Klientów Sklepu wyłącznie w Dni Robocze.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Przewidywany czas i termin prac będzie ogłoszony na stronie Sklepu.

5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail.

1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie polegającej na utworzeniu indywidualnego konta dla Klienta. W tym celu, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy.

2. Warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym jest podanie prawdziwych danych wskazanych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym i zapoznanie się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności i ich akceptacja.

3. Z chwilą rejestracji w Sklepie Internetowym, zostaje utworzone indywidualne konto, które skutkuje nadaniem osobie zarejestrowanej statusu Użytkownika.

4. Indywidualne konto zawiera m.in. dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, historię i szczegóły zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie jest nieobowiązkowa. Aby złożyć Zamówienie bez rejestracji, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Kup jako gość”, która pojawi się po umieszczeniu wybranych Produktów w „Koszyku” i przejściu do składania Zamówienia.

6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia, rejestracji w Sklepie i korzystania z niektórych Usług elektronicznych. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

7. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu w każdym czasie przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych.

8. Użytkownik, który posiada własne konto w Sklepie, po zalogowaniu może modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, jak również przeglądać historię zamówień i płatności.

9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta.

10. Do korzystania z indywidualnego konta upoważniony jest wyłącznie Użytkownik, którego dane były wskazane podczas procedury rejestracji.

11. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku dokonywania Zamówienia jako gość, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

12. Sprzedawca może udostępniać Klientom również inne Usługi elektroniczne. Szczegółowe warunki i zasady innych dostępnych Usług elektronicznych są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu.

13. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dostępnych w Sklepie Internetowym m.in. usługę prowadzenia konta z ważnych przyczyn, w tym m.in. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub Regulaminu, naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie czy umieszczanie treści niedozwolonych.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy złożyć Zamówienie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu oraz treści Polityki Prywatności Sklepu. Potwierdzenie i akceptacja powyższych informacji następuje przed finalizacją Zamówienia. Brak zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz treści Polityki Prywatności Sklepu uniemożliwia finalizację Zamówienia i w efekcie skorzystanie z możliwości nabycia Produktów w Sklepie Internetowym.

4. Klient dokonuje zamówienia Produktów dostępnych w Sklepie poprzez ich dodanie do „Koszyka”.

5. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich wymaganych pól, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierającego opis wybranych Produktów oraz ich cenę i koszty związane z dostawą.

6. Klient będzie miał możliwość wyboru jednej z form płatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. Informacje o sposobach płatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „wysyłka i płatności”.

7. W przypadku kiedy Klient naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku braku podania koniecznych do realizacji Zamówienia danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

8. Zamówienie może być anulowane na każdym etapie składania Zamówienia, aż do momentu kliknięcia pola „Kupuję i płacę”. Anulowanie Zamówienia następuje poprzez zaprzestanie przechodzenia kolejnych kroków i wyjście z podstrony za pośrednictwem, której składa się Zamówienie. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient również otrzyma automatyczne wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej informujące o realizacji Zamówienia.

11. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

12. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Złożone przez Klienta Zamówienie traktowane jest, jako oferta zakupu oferowanych w Sklepie Produktów. Do zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia lub też w przypadku faktycznej realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

13. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.

14. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich lub w walucie Euro.

2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Wysyłka i płatności”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia.

3. Wiążącą i ostateczną ceną Produktów jest cena wyświetlana w momencie podsumowania złożonego przez Klienta Zamówienia.

4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

5. Każdy zakup dokonany przez Klienta potwierdzony zostaje poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e-mail dokumentu potwierdzającego zakup.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Kody rabatowe wydawane są jedynie w ramach kampanii reklamowych, mają określony okres ważności i nie mogą zostać nabyte poprzez ich zakup.

2. Kody rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w określonym czasie i w ramach jednego Zamówienia. Niektóre Produkty mogą być wykluczone z możliwości skorzystania z promocji. Kody rabatowe mogą być uzależnione od minimalnej wartości zakupu.

3. Cena Produktu nie może być mniejsza niż kwota kodu rabatowego. W przypadku różnicy pomiędzy wartością kodu rabatowego, a wartością kupowanego Produktu różnica może zostać wyrównana poprzez dopłatę przez Kupującego.

4. Kod rabatowy nie podlega zwrotowi i nie może zostać wypłacony w formie pieniężnej.

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko przed zakończeniem procesu Zamówienia. Późniejsze skorzystanie z kodu rabatowego nie jest możliwe. W braku innych informacji dostępnych na stronie Sklepu internetowego nie można łączyć kilku kodów rabatowych.

6. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego podczas zakupu, a następnie odstąpienia od umowy użyty kod rabatowy nie podlega zwrotowi oraz nie odzyskuje swojej ważności.

7. Szczegółowe warunki dostępnych rabatów i promocji są zamieszczane w odrębnych dla poszczególnych akcji promocyjnych postanowieniach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

1. Za zamówienie dokonane w Sklepie, Klient może zapłacić w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce „wysyłka i płatności”.

2. Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Zamówiony Produkt dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Koszty dostawy i szczegółowe warunki płatności dostępne są w zakładce „wysyłka i płatności”.

6. Koszt wysyłki podawany jest również podczas składania zamówienia.

1. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczającym jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez przesłanie mu formie pisemnej (listownie na adres Sprzedawcy) lub mailowo na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu) dostępnego na końcu niniejszego paragrafu, co przyspieszy obsługę zwrotu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w ust. 1.

6. Zwrot zakupionych Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić również w ten sposób, że Konsument odeśle na własny koszt zakupiony produkt wraz z podaniem informacji, wskazanych w wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy (formularzem zwrotu), który otrzymał wraz z zakupionym produktem lub formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres Sprzedawcy w terminie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez Klienta. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie go przed upływem ww. terminu.

8. Zwracany Produkt powinien zostać zwrócony w stanie takim w jakim został wydany i nie może nosić śladów użytkowania wskazujących na jego używanie ponad niezbędny zakres potrzebny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania. W przypadku używania Produktu w sposób przekraczający ten zakres Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

10. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy i podał Sprzedawcy informację, zwróci mu dokonane przez niego płatności.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Niektóre Produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to umów wskazanych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, obejmujących między innymi następujące kategorie produktów:
a) Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
d) Produkty cyfrowe, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sprzedawca zwróci odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Produkt.

14. Zawarte w niniejszym paragrafie (§8 Regulaminu) postanowienia stosuje się również do Klientów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawierają ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub jakąkolwiek inną umowę zawartą na podstawie Regulaminu, bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, iż nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym ebiton24:
W przypadku decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym ebiton24 Konsument może skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

– Adresat: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-  660 Gorzów, poczta Chełmek),
– Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy ________
– Data zawarcia umowy _____________ /data odbioru ______________
– Numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragon fiskalny lub faktura) __________________________
– Imię i nazwisko Konsumenta
– Adres Konsumenta
– Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

i przesłanie go do nas na poniższy adres: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek), lub drogą mailową na adres: formularz

1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na Produkty.

2. W przypadku produktów, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
b) korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu niezgodności Produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w §10 Regulaminu.

3. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych nie ogranicza uprawnień Klienta do reklamacji Konsumenta z tytułu zgodność Produktu z umową.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady Produktu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wobec Klientów niebędących Konsumentami. Wyłącznie to nie ma jednak zastosowania do Klientów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawierają ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub jakąkolwiek inną umowę zawartą na podstawie Regulaminu, bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, iż nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Niezależnie od podstawy, jeżeli Produkt posiada wadę, reklamację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: formularz lub drogą pocztową na adres: ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek).

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Klient, który składa reklamacje jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod adres pocztowy Sprzedawcy: ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek).

8. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni lub w innym termie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający podejmie wszelkie starania celem usunięcia nieprawidłowości w możliwie najkrótszym terminie

1. W przypadku niezgodności Produktu z umową Klientowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu konsumentem, o którym powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
1) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
2) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
3) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta, odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że przewidziany dla danego Produktu termin przydatności do użycia jest dłuższy niż wskazany okres dwóch lat. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową, określonych w ust. 2 lub 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego jego zamontowania, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. W przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową Konsumentowi przysługuje uprawnienie do: żądania naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, z tym zastrzeżeniem że Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.

8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, zobowiązany jest pokryć Sprzedający.

9. Konsument zobowiązany jest do udostępnia Sprzedającemu Produktu podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

10. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z umową, Sprzedający demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 7.
b) Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 8-10.
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7.
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.

14. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

17. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zobowiązany jest do zwrotu Produktu Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

18. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

19. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 7-18.

20. Postanowienia niniejszego paragrafu (§10 Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność przedmiotu z Umową sprzedaży) stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowy związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

21. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji Produktów można uzyskać po wysłaniu zapytania do Sprzedawcy przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „kontakt”.

1. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu umowy.

2. Treść cyfrowa dostarczana na niematerialnym nośniku zostaje dostarczona w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie do niej dostępu, zostały udostępnione Konsumentowi w sposób umożliwiający jego odtworzenie na fizycznym lub wirtualnym urządzeniu, zgodnie z samodzielnym wyborem Konsumenta.

3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na nośniku niematerialnym, jeżeli:
a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

5. Na Sprzedawcy ciąży ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej.

6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, postanowienia ust. 25-28 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

8. Ponadto, żeby Treść cyfrowa mogła zostać uznana za zgodną z Umowy sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
1) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
2) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
3) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
c) być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.

9. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
a) dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowy sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.

10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z §11 ust. 9 Regulaminu, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w §11 ust. 8 i 9 Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w §11 ust. 8 i 9 Regulaminu, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.

12. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

13. Do integracji Treści cyfrowej, tzn. połączenia Treści cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową sprzedaży stosuje się odpowiednio § 10 ust. 6 Regulaminu.

14. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

15. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

16. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

17. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w §11 ust. 9 Regulaminu, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.

18. Domniemania wskazane w §11 ust. 15-16 Regulaminu nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

19. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.

20. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.

21. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży;
c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;
d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §11 ust. 19-20 Regulaminu;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

22. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.

23. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny

24. Umowa sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczaniu Sprzedawcy lub wytwarzaniu przez Konsumenta innych treści.

25. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

26. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

27. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.

28. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

29. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

30. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 11 ust. 29 Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w § 11 ust. 29 Regulaminu. W takim przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia § 11 ust. 25-29 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

31. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.

32. Postanowienia § 11 ust. 1-30 Regulaminu stosuje się również do Klienta, o którym mowa w §8 ust. 15 Regulaminu.

33. Użyte w § 11 ust. 1-30 Regulaminu pojęcie Umowy sprzedaży, dotyczy tych Umów sprzedaży, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowej

1. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Możliwość skorzystania z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny tj. obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod poniżej wskazanymi adresami
– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie
– www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich
– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy , www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne
– www.konsument.gov.pl/eck-w-europie

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu spraw dla których nie utworzono wyspecjalizowanego podmiotu. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, którym w przypadku Sprzedawcy jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl)

5. Konsument, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, która znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ODR jest darmowym narzędziem internetowym do rozwiązywania problemów związanych z zakupami przez Internet. Konsument może z niego skorzystać, aby skontaktować się ze sprzedawcą w celu bezpośredniego rozwiązania problemu lub uzgodnienia kwestii dotyczącej wyboru organu pozasądowego rozstrzygania sporów.

W tym miejscu Sklep przypomina swój adres e-mail do korespondencji – formularz

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia, realizacji i obsługi Zamówienia, rejestracji w Sklepie i korzystania z niektórych Usług elektronicznych w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość złożenia, realizacji i obsługi Zamówienia.

3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w zakładce „polityka prywatności” dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych treścią postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego w tym przepisy regulujące prawa i obowiązki konsumenta.

3. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem i Klientem, o którym mowa w §8 ust. 14 Regulaminu, właściwym będzie Sąd powszechny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy.

4. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu zgodnie z właściwymi przepisami o ogólnej właściwości miejscowej sądów powszechnych.

5. Wszelkie prawa (w tym autorskie prawa majątkowe) do strony internetowej Sklepu, dostępnych wzorów, dokumentów (w tym formularzy), zdjęć, logotypów należą wyłącznie do Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu, (tj. Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

7. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedawcy i Konsumenta jest prawo polskie.

8. Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 10 lutego 2023 r.